T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3. Turizm Şûrası

Şûra Hakkında

Dünya genelinde turizm sektörünün talep ve ihtiyaçları ile siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler her geçen gün değişmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi hedefiyle 3. Turizm Şûrası’nın düzenlenmesine karar verilmiştir.

1. Turizm Şûrası, 20-22 Ekim 1998 tarihlerinde Ankara’da, “ulusal ekonominin önemli bir dalı durumuna gelen Türk turizminin yapısının yurtta ve dünyada değişen ve gelişen olaylar ışığında daha ileriye götürülmesi için gerekli önlemleri saptamak ve turizm politikası ile ilgili görüşleri belirlemek” amacıyla toplanmıştır. Kamu, özel sektör, öğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşlarının katılımıyla 8 alt komisyon halinde çalışmalar yürütülmüştür. Şûranın Sonuç Bildirisinde, 21. yüzyılda ülkemizin turizm hedeflerini gerçekleştirmede büyük yararlar sağlayacak ve gelecekteki çalışmalara ışık tutacak önemli görüş, öneri ve bilgiler yer almıştır.

2. Turizm Şûrası, 1. Turizm Şûrası’ndan 4 yıl sonra Ankara’da, 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde, turizm sektörüne ivme kazandırmak ve yeni bir atılım dönemi başlatmak amacıyla toplanmıştır. 450 komisyon üyesi, 9 komisyon halinde 3 gün boyunca çalışmıştır. Turizm sektöründe 2000’li yılların ilk çeyreğinde izlenmesi gereken politikalar ve atılması gereken adımlar konusunda gerçekçi ve uygulanabilir konuların belirlenmesi, tartışılması ve karara bağlanması bakımından önemli kararlar alınmış; “Geleceğimiz Türkiye” sloganıyla turizmde yeni bir atılım dönemi başlatılmıştır.

2002 yılından günümüze kadar olan süreçte yaşanan küresel, bölgesel ve yerel gelişmeler, ülkemiz turizm sektöründe yeni açılımları, yeni vizyonları, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların belirlenmesini, yeni bir gelecek anlayışı ve planlamasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile güncel görüş ve önerilerin paylaşılacağı yeni bir şûra düzenlenmesi iradesi ortaya çıkmıştır. 15 yıl aradan sonra, 2017 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 3. Turizm Şûrası, ülkemiz turizmi açısından tarihî adımlara öncülük etmesi beklentisiyle düzenlenmektedir.

Çevreye duyarlı, dünya gerçekleri ile uyumlu, turizm sektörünün taleplerini cevaplandırabilecek sürdürülebilir turizm politikalarının tartışılması ile turizm sektöründeki yeni trendleri yakalayacak geleceğe yönelik öngörü ve politikaların değerlendirilebilmesi için 3. Turizm Şûrası kapsamında 13 Komisyon oluşturulmuştur:

              

 1. Turizm Politikaları
 2. Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi
 3. Turizmde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik
 4. Çevre-Planlama-Altyapı
 5. Yatırım-Teşvik-Finansman
 6. Konaklama Sektörü
 7. Seyahat Acentacılığı ve Ulaşım
 8. Tanıtım ve Pazarlama
 9. Turizmde Yeni Trendler-Dijital Turizm ve İnovasyon
 10. Turizm Eğitimi ve Turist Rehberliği
 11. Yerel Yönetimler ve Turizm
 12. İç Turizm
 13. Gastronomi Turizmi


Her komisyon için Komisyon Başkanları ve üyelerinin belirlenme sürecini takiben, 3. Turizm Şûrası öncesinde, ön hazırlık toplantılarının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ön hazırlık toplantılarında yapılacak görüşmeler neticesinde, üyeler tarafından komisyon konuları çerçevesinde özetlerin oluşturulması planlanmaktadır. Söz konusu özet metinlerin, Şûra esnasında Komisyon toplantılarındaki müzakerelere yol göstermesi beklenmektedir.

Komisyon toplantılarının bitiminde, her komisyon tarafından komisyon raporları hazırlanacak; raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şûra sonunda tüm komisyon raporlarını derleyen bir Sonuç Raporu hazırlanacaktır. Şûra Sonuç Raporunda yer alacak kararlar ışığında, Bakanlık Birimlerimizce ülkemizin turizm stratejileri gözden geçirilecek ve yeni bir ulusal turizm politikası için gerçekçi ve sürdürülebilir güncel eylem planları oluşturulacaktır.

3. Turizm Şûrası konuları kapsamında kabul edilmesine karar verilen ve turizm sektörünün sorunları gözetilerek yazılacak tebliğlerin de şûra kararlarına katkı sağlaması beklenmektedir. Teoriden ziyade uygulamaya yönelik olması amaçlanan tebliğler, Bilim Kurulu değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Uygun bulunan tebliğler, 3. Turizm Şûrası komisyon raporları ve sonuç kararları gibi kitap haline getirilecektir.